LWV19183 Klimaatmonitor Nederlandse agroproductie (BO-59-001-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Reductie van het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens is, in een wereld met een groeiende voedselvraag en ambitieuze klimaatdoelen, essentieel voor de license to produce. Het klimaateffect van Nederlandse agro-productieketens is op dit moment echter niet makkelijk te koppelen aan Nederlands klimaatbeleid. Dit heeft alles te maken met het verschil in de oriëntatie van de internationale ketenrekenmethodiek (op basis van levenscyclusanalyse; LCAs) die in het bedrijfsleven gangbaar is en de nationale sectorale benadering van de overheid. In de nationale benadering (ook wel schoorsteenbenadering genoemd) worden effecten van inspanningen van agrosectoren die buiten het primaire bedrijf en buiten de landsgrenzen vallen, niet meegenomen. Beide systemen hebben hun achtergrond, bestaansrecht en internationale spelregels en zullen blijven bestaan.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21