LWV19162 Functionele biodiversiteit in en om de kas (BO-56-001-055)

Project: LNV project

Project Details

Description

Biodiversiteit kan risico’s met zich meebrengen, planten kunnen bijvoorbeeld insecten en virussen bevatten die schadelijk zijn voor de productiegewassen. Maar biodiversiteit kan juist ook functioneel zijn en een versterking voor de tuinbouw(sector) betekenen, mits op de juiste wijze vormgegeven en toegepast.

 

Doel: Onderzoeken hoe (nieuwe) glastuinbouwgebieden biodiverser kunnen worden ingericht op een wijze die winstgevend is voor zowel natuur als bedrijven. Het gaat dus om herstel/verbetering van biodiversiteit waarmee tegelijkertijd invlieg van schadelijke organismen wordt voorkomen en dat van nuttigen wordt versterkt (functionele biodiversiteit).

 

Vernieuwing: Biodiversiteit om de kas inzetten voor problemen met schadelijke wantsen en suboptimale bestuiving in de kas is vernieuwend. Biodiversiteit om de kas wordt zo geen risico meer, maar draagt bij aan een duurzame en natuur-inclusieve glastuinbouw. Ook vernieuwend is de aandacht voor de relatie tussen biodiversiteit in- en om de kas.

 

Impact:

Voor de sector levert het project betere mogelijkheden om schade door binnenvliegende wantsen in uiteenlopende gewassen te voorkomen, en geeft dit een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Voor zacht fruit draagt dit project bij aan een betere bestuiving en een aanvullende bestrijding van verschillende plagen. Verder zal meer biodiversiteit in glastuinbouwgebieden bijdragen aan een beter imago van de sector en leefomgeving.

Voor de wetenschap betekent dit project dat er kennis opgebouwd wordt over de invloed van de directe omgeving van kassen op plaagbestrijding en bestuiving in kassen. Deze kennis is niet of nauwelijks aanwezig. Gezien het wereldwijde belang van biodiversiteitsherstel en tegelijkertijd ook de groei van bedekte teelten/glastuinbouw, is het belangrijk bij te dragen aan wetenschappelijke onderbouwing van deze aanpak.

Voor de maatschappij is het verbeteren van de biodiversiteit cruciaal; dit project draagt daar aan bij. Verder heeft het biodiverser inrichten van glastuinbouwgebieden positieve invloed op de woon- en werkomgeving, en dus welbevinden, van veel mensen. Bovendien wordt het glastuinbouwgebied aantrekkelijker voor recreatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.