LWV19155 Climate smart cattle breeding (BO-59-001-005)

  • Aldridge, Michael (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een lagere CO2-voetafdruk van zuivelproducten is een belangrijk onderdeel geworden van duurzame zuivelproductie. Aangezien methaanemissie van melkkoeien het belangrijkste onderdeel is van deze CO2-voetafdruk, en de Nederlandse landbouw voor de uitdaging staat om de methaanemissies tegen 2030 met 2,1 Mton en nog verder tegen 2050 te verminderen, hebben boeren dringend behoefte aan efficiënte en kosteneffectieve opties om methaanemissies verminderen. Sommige oplossingen om de enterische methaanemissies te verminderen zijn uitgebreid onderzocht; bijv. toevoegingsmiddelen of mestvergisters. Het potentieel om de natuurlijke variatie in methaanemissies van dieren door het fokken van dieren te benutten, is echter pas recentelijk duidelijk geworden. Selectief fokken als aanvullende mitigatiestrategie is kosteneffectief, permanent en cumulatief en kan ook gemakkelijk worden opgenomen in het dagelijkse kuddemanagement tegen lage directe kosten. De eerste resultaten zijn gebruikt om het potentieel van het fokken van dieren te simuleren, en geven aan dat een reductie van de methaanemissies per kg melk met ~ 1% per jaar kan worden bereikt, oplopend tot een 29% lagere methaanemissie in 2050. Om selectief fokken mogelijk te maken als mitigatietool zijn grote innovaties nodig op vier gebieden: 1. Grootschalige geautomatiseerde registratie van methaan van individuele koeien, 2. Fokwaardeschattingsmodellen 3. Kennis van de impact van selectie voor koeien met een lagere emissie (ook op andere eigenschappen) en 4. Implementatie in praktische en breed geaccepteerde tools. Een grote populatie (100 bedrijven met 150 koeien), fenotypisch gemaakt voor individueel methaan, vormt het basisuitgangspunt voor deze innovaties. Op basis van de lessen die zijn geleerd in METHAGENE (COST Action FA1302), weten we nu dat sniffers kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over de methaanconcentraties van individuele koeien en deze te rangschikken van laag naar hoog emitterend. Het doel van Climate Smart Cattle Breeding is om de grote populatie te fenotyperen en de innovaties te ontwikkelen die nodig zijn om Nederlandse melkveehouders in staat te stellen gebruik te maken van veeteelt om de methaanemissies te verminderen. Op deze manier kan het aantal beschikbare mitigatiemogelijkheden voor boeren worden uitgebreid, ook voor een geïntegreerde aanpak die voeding en mestbeheer combineert.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.