LWV19148 Klimaatadaptatie Open Teelten (BO-60-002-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door klimaatverandering worden er hogere gemiddelde temperaturen en veranderende neerslagpatronen verwacht. Langere perioden van droogte en perioden met veel neerslag in korte tijd zullen meer voorkomen. Tegelijkertijd staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. Een onvoldoende bodemkwaliteit en meer specifiek bodemdaling, ondergrondverdichting en lage (actieve) gehaltes aan bodem organische stof, geven hogere risico’s op een onvoldoende vochtvoorziening van het gewas, een hoger risico op verzilting en een slechte infiltratie van overtollig water. Daarnaast kan of mag in een aantal akkerbouwgebieden om verschillende redenen (bruinrot, hoge EC beregeningswater, onvoldoende beschikbaar zoet water) niet of onvoldoende beregend worden.

Ondergrondverdichting is een groot probleem in de Nederlandse akkerbouw zoals beschreven door van den Akker et al (http://edepot.wur.nl/251636). Ondergrondverdichting vergroot sterk de schaderisico’s door water overlast en langdurige droogte. Daarnaast wordt door ondergrondverdichting de zoetwatervoorraad in de ondergrond minder aangevuld en worden de risico’s op verzilting groter. 

Dit project heeft als doel om in de akkerbouw risico’s op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden te verkleinen. Afgeleide doelen zijn een verhoging van resource efficiency (nutriënten en water), verminderde afspoeling van nutriënten en pesticiden naar oppervlaktewater en verhoging van rendement in de teelt van met name rooivruchten.

Dit doel wordt bereikt door combinaties van verbetering van de bodemkwaliteit, teeltmaatregelen en slimmer en beter beregenen. Voor bodemkwaliteit wordt naast aandacht voor de algemene bodemstructuur en de bodem organische stof, specifiek ingezoomd op innovatie maatregelen voor vermindering van ondergrondverdichting. Speciale aandacht is er voor de (poot)aardappelteelt in Nederland die in het bijzonder grote risico’s loopt op opbrengst derving door extreme weersomstandigheden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23