LWV19095 Sensing the soil (BO-56-001-041)

Project: LNV project

Project Details

Description

Op het ogenblik is dit slechts op zeer beperkte schaal beschikbaar. Op basis van deze informatie worden maatregelen toegepast die het gewas gezonder maken, die de nutriënten-emissie naar grond- en oppervlakte water verminderen (kringlooplandbouw) en die de teeltsystemen meer waterrobuust maken (klimaatbestendigheid).

 

Het doel van deze PPS is: het verhogen van de gezondheid, robuustheid, en klimaatbestendigheid van de fruitteeltbodems en verlaging van de nutriënten-emissie door betere informatie en nieuwe precisiemethoden om bodems te verbeteren.

 

Dit zal worden bereikt met de ontwikkeling van een bodemscanner die betrouwbaar pH, vochtgehalte, zand/kleigehalte en bodemdichtheid bepaalt van de boomstrook. Daarnaast worden nieuwe vochtsensoren getoetst om het vochtgehalte in de loop van de tijd te bepalen met een betrouwbare vertaling naar de nu gebruikte zuigspanningsstreefwaarden. Tenslotte worden precisie machines ontwikkeld die op basis van taakkaarten stikstof, compost en organische mest gevarieerd toe kan passen.

 

Dit project maakt het mogelijk om meer informatie te verzamelen over de bodem. Daarmee kan de fruitteler beter en efficiënter meststoffen en water geven met een hogere opbrengst en betere kwaliteit als gevolg. Voor de wetenschap is het interessant om (ruimtelijke) processen in de bodem beter te kunnen volgen zonder het gebruik van grondmonsters of andere dure analyses. Effecten van beheersmaatregelen kunnen daardoor makkelijker getoetst worden. Voor de maatschappij is het relevant omdat er voedsel geproduceerd wordt met een verminderde belasting op het milieu. Met de kennis uit dit project willen we het mogelijk maken dat minder, gerichter en duurzamer gewerkt kan worden in het toepassen van water en meststoffen. Dit zal leiden tot de vermindering van het gebruik van kunstmeststoffen, verspilling van water en voedsel. Dit zal ook leiden tot minder schadelijke effecten zijn op (grond)water- en luchtkwaliteit door verminderde emissie van nutriënten. In het algemeen zal dit resulteren in een gezondere leefomgeving leiden voor mens en dier.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23