LWV19093 Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand (BO-56-001-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen, aangevuld met nieuwe technologieën waarmee schadelijke emissies verder teruggedrongen worden, kunnen stappen richting realisatie van deze ambitie gezet worden. Dit vergt een integrale aanpak, niet alleen van de gewasbescherming, maar van de bedrijfsvoering als geheel. De natuurlijke omgeving, bodem, waterbeheer en bemesting zijn immers mede bepalend voor een al dan niet gezond gewas. Gewasrotatie en keuze uit (weerbare) rassen zijn belangrijke elementen voor een duurzaam teeltsysteem.

Doel van dit project is het mogelijk maken van deze integrale aanpak voor de akkerbouw op de zandgronden en de daarvoor benodigde kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Dit project levert tevens de ontwerpconcepten en de gereedschappen om via een systematische integrale aanpak de kwetsbaarheid van het huidige systeem weg te nemen. Het resultaat van deze PPS is een uitgewerkte integrale agro-ecologische systeem aanpak voor akkerbouwers op de zandgronden waarmee zij voor hun specifieke situatie in staat zijn keuzes te maken die leiden tot een robuust teeltsysteem en een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescherming, met ecologisch en economische perspectief op de korte en lange termijn. Hiermee draagt de PPS direct bij aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in onder meer de LNV-visie op kringlooplandbouw, LNV Visie Gewasbescherming, en het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Deze PPS vormt eveneens een waardevolle aanvulling op de kleicasus in het project BO Groene Gewasbescherming, www.groene-gewasbescherming.nl.

Het onderzoek in de klei casus maakt onderdeel uit van de Proeftuin voor AgroEcologie en Technologie. Deze proeftuin is een platform voor kennisontwikkeling, deling en discussie voor landbouwsystemen van de toekomst. Deze PPS beoogt bij te dragen aan een soortgelijke locatie op de zandgronden, in samenwerking met onderzoek zoals dat plaatsvindt binnen de PPS Beter BodemBeheer.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24