LWV19064 Breeders In Technology (BO-63-001-033)

Project: LNV project

Project Details

Description

De vleeskuikenouderdierensector heeft steeds meer te maken met maatschappelijke druk om de houderij te veranderen naar een meer duurzamere sector. De sector onderkend dit en daarom wordt er binnen de sector, samen met periferie en WLR, al intensief samengewerkt binnen projecten om een meer robuustere houderij van vleeskuikenouderdieren te realiseren. In 2014 is het project Breeders In Balance gestart die eind 2020 zal eindigen. Als vervolg daarop is nu dit nieuwe project ontwikkeld waarbij getracht wordt om de vleeskuikenouderdierensector nog verder te innoveren en te verbeteren. Het doel van dit project is om integraal een stap in duurzaamheid te maken door middel van het toepassen van innovatieve technologie, management en huisvesting. Binnen dit project zal het paargedrag en rustgedrag van de dieren geoptimaliseerd worden door het aanpassen van het management en huisvesting. Daarnaast zal een systeem worden ontwikkeld om de gezondheidsstatus van een koppel dieren te volgen in een vroeg stadium: een ‘early warning’. Verder worden innovatieve voerinterventies ontwikkeld om de levensduur van de dieren te verlengen, wat een grote efficiëntie verbetering zal betekenen. Als laatste wordt apparatuur ontwikkeld waarbij onbevruchte broedeieren op het vermeerderingsbedrijf worden uitgesorteerd en dus niet naar een broederij gaan.

 

Het beoogde project heeft belangrijke gevolgen voor zowel de sector, wetenschap als maatschappij door het toepassen van innovatieve en duurzame management- en huisvestingsaanpassingen. De sector zal van dit project profiteren door de stappen die gezet worden op gebied van welzijn, gezondheid, efficiëntie en productie die gezamenlijk de sector een positief en duurzaam imago zal geven. Het effect op het rendement voor de sector worden geschat op €9 miljoen. Dit project draagt bij aan verbetering van belangrijke maatschappelijke issues zoals gezondheid (antibiotica vermindering) en welzijn (gedrag) door de beoogde aanpassingen aan de houderij en management van de sector. Dit project is binnen de wetenschap uniek door het integrale karakter van het oplossen van uitdagingen binnen de sector. Specifiek zijn de experimenten over paargedrag, rustgedrag en (re)productie interessant voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap, waarin binnen de vleeskuikenouderdierensector nog weinig onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast zullen de vernieuwende onderdelen omtrent het monitoren van de gezondheidsstatus van het koppel en het vroegtijdig uitsorteren van onbevruchte broedeieren internationaal veel aandacht krijgen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23