LWV19049 Vital Chick Chain (BO-63-001-032)

Project: LNV project

Project Details

Description

Binnen de pluimveevleesketen wordt door de verschillende schakels steeds meer samengewerkt. Door een betere afstemming en informatie-uitwisseling is echter nog veel winst te behalen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en voedselkwaliteit. Het doel van dit project is om de kwaliteit van de reguliere pluimveevleesketen, de diergezondheid en de humane gezondheid duurzaam te verbeteren. Dit kan door risicofactoren voor dierenwelzijn en diergezondheid in kaart te brengen en de uitwisseling van gegevens tussen de schakels in de keten te verbeteren. Gegevensuitwisseling en –analyse kan door het gebruik van Big Data technieken een enorme boost krijgen. Bijvoorbeeld: kuikenkwaliteit is een belangrijke parameter bij aankomst op het vleeskuikenbedrijf. Informatie (zoals gewicht, gezondheid status ouderdieren, verstoringen, broedproces, etc.) die wordt gedeeld (via een Kuikenpaspoort 2.0) bij aflevering van de kuikens biedt handvatten voor specifieke aanpassingen of verbeteringen van het management op de bedrijven. Dergelijke aanpassingen op maat leiden tot verbetering van de diergezondheid (met als gevolg minder sterfte en antibioticagebruik) en het dierenwelzijn (dankzij minder voetzoollaesies en brandhakken en een betere mobiliteit). Daarnaast leiden de verbeteringen in diergezondheid en dierwelzijn tot een verlaging van de CO2 footprint (in potentie -20%), doordat de gehele keten flink efficiënter produceert. Het gebruik van Big Data en gegevensuitwisseling, zoals voorgesteld in dit project, zal leiden tot een duurzamere vorm van houderij voor vleeskuikens en ouderdieren met een positieve uitstraling naar de andere (pluim)veehouderijsectoren.
Het onderhavige project brengt ook een economische meerwaarde met zich mee. Door het toepassen van preventieve maatregelen in een eerder stadium van de keten (vermeerdering en broederij) om faalmomenten te voorkomen, wordt extrapolatie van de gevolgen voorkomen. Binnen Nederland BV zal het rendement van de keten door de lagere uitval, hogere groei, lagere voerconversie en verbetering van de productiekwaliteit €xx miljoen hoger zijn.
De wetenschappelijke meerwaarde van het initiatief ligt met name op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en verlaging van de CO2 footprint. Het dierenwelzijn van vleeskuikens is internationaal gezien een belangrijk onderwerp wat consequent op de agenda staat van congressen en seminars. Nederland en omringende landen in Noordwest Europa zijn op dat gebied gidslanden voor de rest van de wereld; met name op het gebied van vermindering van antibiotica gebruik is Nederland één van de koplopers.
Maatschappelijk heeft dit initiatief meerwaarde doordat deze een voorbeeld functie kan hebben voor een brede, duurzame pluimveevleesketen. Dit komt tot uitdrukking in aandacht voor het dierenwelzijn (goed en veilig voor het dier), diergezondheid (veilig voedsel) en lage CO2 footprint (efficiënte en duurzaam) in de pluimveevleesketen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20