LWV19030 Doorontwikkelen kringloopwijzer (BO-59-001-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Melkveehouders moeten hun bedrijven voortdurend ontwikkelen om te voldoen aan duurzaamheidsrandvoorwaarden met die op het vlak van broeikasgassen als grote uitdaging. De KringloopWijzer (KLW), een rekenmodel dat de emissies van fosfaat, stikstof en sinds kort broeikasgassen van ieder melkveebedrijf jaarlijks in beeld brengt, ondersteunt ze daarbij. Melkveehouders gebruiken de KLW als managementinstrument en voor het weergeven van de duurzaamheidsprestaties van hun bedrijf. Bijna alle1 melkveehouders zijn verplicht om jaarlijks de KLW in te dienen bij de Centrale Database KLW, zodat de milieuprestaties van de hele melkveehouderijsector gemonitord kan worden.
In de zuivelmarkt is recent een nieuw verdienmodel geïntroduceerd dat melkveehouders beloont voor duurzaamheidsprestaties. Hierbij speelt de KLW een belangrijke én nieuwe rol2. Daarnaast zal er de komende jaren veel nieuwe kennis worden ontwikkeld op het gebied van klimaat en Kringlooplandbouw. Het is belangrijk om deze kennis te verwerken in de KLW, te valideren en te valoriseren in de zuivelketen.
Het doel van dit project is om nieuwe kennis over broeikasgasemissie (incl. de C-kringloop), en kringlooplandbouw te verwerken en te valideren in de KLW en bij te dragen aan de valorisatie in de keten.
Wereldwijd loopt Nederland met dit innovatieve rekenmodel voorop als het gaat om het integraal inzichtelijk maken van milieu- en klimaatprestaties van (bijna) alle melkveehouders én het bieden van handelingsperspectief én een verdienmodel voor de individuele melkveehouder. Dit project versterkt de internationale voorlopersrol van de Nederlandse melkveehouderij. Nieuwe stappen in bedrijfssysteemonderzoek brengen de effecten van management integraal en nog bedrijfsspecifieker in beeld.
Alle melkveehouders hebben baat bij verdere verbetering van de KLW voor hun bedrijfsvoering én mogelijk extra verdienmodellen. Via de centrale registratie van alle KLW’s heeft de sector een uniek instrument om de geleverde milieuprestaties te monitoren en verantwoording af te leggen aan de maatschappij.
Het project levert wetenschappelijke publicaties op betreffende de rekenwijze van de KLW, de validatie van de KLW en een basis voor snelle kennisvalorisatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23