LV Monitoring (WOT-04-013-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Het is dus voor een goed beleid en beheer essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. 

Hoewel we vanuit het verleden samen met onze opdrachtgevers en partners een redelijke kijk hebben ontwikkeld op welke data en informatie nodig zijn, is - omdat de actualiteit grote invloed heeft op de beleidsdossiers - regelmatige hertoetsing noodzakelijk. Toetsing van benodigde data en informatie is onderwerp binnen het door de Basisregistratie Ondergrond ingestelde domeinoverleg Landbouw en Natuur.

WENR heeft daarom de taak dit domeinoverleg te organiseren, voor te bereiden en i.s.m. Geonovum zorg te dragen voor de verslaglegging. Het overleg kent twee insteken:

  1. beleidsinhoudelijk en
  2. datatechnisch

De (technische) wijze waarop de data en informatie wordt opgeslagen is onderwerp van het overleg BZK, LNV, Geonovum en WENR en kent tevens een link met de internationale afspraken over opslag van bodemkundige data en informatie. WENR is verantwoordelijk voor:

  • voorbereiding overleg BZK, LNV, Geonovum, WENR inzake voortgang Realisatie LV BRO
  • internationale aansluiting: INSPIRE, European Soil Partnership, Global Soil Partnership, European Joint Programming Agricultural Soils
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20