LEN-Landbouw (WOT-04-010-034.77)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project Landbouw in de Derde Lerende Evaluatie van het Natuurpact beoogt de onderbouwing te leveren voor de bijdragen voor het thema “landbouw en natuur” in de eindrapportage van de Derde Lerende Evaluatie van het Natuurpact. Inhoudelijk gaat het om een evaluatie die die vooruitkijkt en interventieopties vergelijkt en beoordeelt, zodat provincies, Rijk, de agrarische sector en maatschappelijke organisaties zich een beeld kunnen vormen van wat men waar van kan verwachten en in hoeverre bijstelling van bestaande strategieën gewenst is. De relatie tussen landbouw en natuur is een thema met veel facetten op het spectrum van het natuurbeleid in enge zin aan het ene uiterste tot natuur in het agrarisch gebied aan het andere uiterste. De vraag is hoe deze verschillende facetten tot uiting komen in beleidsinspanningen om natuur en landbouw met elkaar te verbinden en wat dit betekent voor de effecten hiervan. Dit is vaak niet duidelijk en dit is dan ook een insteek waarmee de LEN3 een bijdrage kan leveren aan het leerproces rondom de discussie over landbouw en natuur. In het onderzoek worden vier activiteiten uitgevoerd die allen onderdeel uitmaken van de lerende evaluatiebenadering die we hierin voorstaan. Dit zal vooral plaatsvinden via interviews en workshops. Hierin zal met een selectie van betrokkenen meermaals gesproken worden over de relaties tussen landbouw en natuur, de bijbehorende instrumenten en interventies en de passendheid hiervan. Dit zal in een aantal ronden uitgewerkt worden die steeds voorbereid worden door onderzoek. Dit wordt uitgevoerd in vier fasen in het onderzoek: 1) Typering van set aan relaties landbouw en natuur, 2) verkennen en uitwerken in casestudies, 3) beoordeling passendheid van interventies en instrumenten en ten slotte 4) rapportage.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23