Kwaliteitstoetsing Geomorfologie (WOT-04-013-013)

Project: LNV project

Project Details

Description

Met de huidige ontwikkelingen en toenemende behoeften voor geo-informatie vergroot ook de vraag wat de kwaliteit is van deze informatie. Een kwaliteitsindicatie helpt in het selecteren van de juiste geo-informatie voor een bepaald project en geeft ook aan op wat voor schaal bepaalde informatie van toepassing is. De geomorfologische kaart van Nederland is een digitale kaart welke de vormen, het reliëf en de ontstaanswijze van het aardoppervlak beschrijft. Deze kaart wordt veel toegepast in ruimtelijke vraagstukken over klimaatadaptatie en -mitigatie, natuurbeheer en cultureel erfgoed. Met de opname van de geomorfologische kaart van Nederland (GKN) in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), wordt ook voor deze kaart een kwaliteitsindicatie vereist. Dit project is gericht op het verkrijgen van een dergelijke kwaliteitsindicatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.