KV 1605-033 Integrale ketenaanpak voor beheersing vruchtboomkanker (BO-56-001-021, BO-50-002-036, BO-25.10-007-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Fruittelers kunnen de ziekte beter beheersen als het aantastingspercentage zo laag mogelijk blijft. Het is daarom van belang om zo schoon mogelijk plantmateriaal te produceren. Voordat een vruchtboom geplant wordt bij een fruitteler, worden een aantal schakels van de keten doorlopen. Tijdens de verschillende schakels van het productieproces kunnen infecties plaatsvinden. Hoe schoner de verschillende schakels het plantmateriaal houden des te beter de ziekte te beheersen is later in de keten. Vruchtboomkanker is daarmee een probleem van de keten van vermeerdering tot en met fruitteler en vraagt derhalve om een ketenbrede aanpak.

Het project genereert beter inzicht in het gedrag van de schimmel in de keten van uitgangsmateriaal tot teelt. Op basis van deze kennis worden de tools ontwikkeld die nodig zijn om de preventie en aanpak van vruchtboomkanker te innoveren. Dit leidt tot de ontwikkeling van preventieve maatregelen en groenere bestrijdingsmethodes zoals bijvoorbeeld een hittebehandeling van vruchtbomen, verbeterde waarschuwingssytemen en het verhogen van de weerstand van de boom. Het opstellen van protocollen en de aanzet om te komen tot een kwaliteitsmerk zorgt voor betere opschaling van kennis ontwikkeld in dit project.

Met dit project willen we het mogelijk maken dat minder, gerichter en duurzamer gewerkt kan worden in het voorkomen en bestrijden van Neonectria. Dit zal leiden tot de vermindering van o.a. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen vruchtboomkanker, verspilling van bomen en voedsel als gevolg van aantasting door het pathogeen en een verhoogd rendement voor de diverse schakels in de keten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.