KV 1605-032 Ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door zwartvruchtrot in peer en appel te voorkomen (BO-56-001-020, BO-50-002-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de teelt van appels en peren worden frequent preventieve fungiciden toegepast om verliezen door vruchtrot te voorkomen. De bespuitingen worden uitgevoerd tegen twee verschillende

typen vruchtrotveroorzakers te weten schimmelsoorten die in de boomgaard vruchtrot veroorzaken, en

tegen schimmels die de vruchten in de boomgaard infecteren zonder dat de symptomen dan al zichtbaar worden. In het laatste geval treedt vruchtrot op tijdens de bewaring van het fruit.

 

De fruitteeltsector (appelen en peren) wil verdiepend en innoverend onderzoek over:

  • de levenscyclus van vruchtrot veroorzakende schimmels in de boomgaard,
  • de aanwezigheid van de verschillende pathogene vruchtrotschimmels in de boomgaard en
  • de infectiebronnen in de boomgaard.

 

Niet elke schimmel is op dezelfde wijze te bestrijden. Door vroegtijdig te weten welke pathogenen in de boomgaard aanwezig zijn, kunnen specifiekere keuzes gemaakt worden in:

  • bestrijding van schimmels in de boomgaard,
  • boomgaard hygiëne en
  • in naoogstbehandeling van te bewaren partijen.

 

Voor de sector is het van belang om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste pathogene schimmels in de boomgaard, aangevuld met kennis over infectieperiodes en infectiebronnen. Deze kennis is nodig om de strategie rond de aanpak van vruchtrot aan te passen aan de wensen van markt en maatschappij. Telers willen de kennis gebruiken om een zo tijdig, zo specifiek en zo groen mogelijke strategie te kunnen kiezen ter voorkoming en zo nodig bestrijding van deze schimmels. De maatschappelijke meerwaarde is gekoppeld aan het verminderen van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Met als effect het verminderen van residu op eindproduct i.r.t. voedselveiligheid en het beperken van emissie. De economische meerwaarde is gekoppeld aan het verminderen van verspilling door rot, marktbehoud binnen Europa en marktverbreding naar derden landen. De beoogde wetenschappelijke output is een verdieping en verbreding van fundamentele kennis over pathogene schimmels en hun populatie-ontwikkeling in de boomgaard.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.