KV 1604-025 Precisie Tuinbouw (BO-67-001-007, BO-52-002-001, BO-25.06-007-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het uiteindelijke doel van deze PPS moet zijn om door ”controlled growing” van individuele planten te komen tot  een verbeterde kwaliteit, effectievere benutting van energie,  minder belastende gewasbeschermingsmiddelen en een voorspelbare time to market met minder uitval te komen tot een hoogwaardiger en duurzamer product.

Het doel wordt gerealiseerd door een viertal inhoudelijke werkpakketten en werkpakket voor communicatie, innovatie en coördinatie. De 4 werkpakketten met ieder een eigen partner consortium bestaan uit: WP1 Fenotypering; WP2 Smart open tuinbouw; WP3 Smart glastuinbouw en WP4 Gezonde plant fundamentals.

Het project wordt gedragen door de grote branche organisaties in de primaire productie van voedsel als o.a. LTO en NFO en de toeleverende industrie FME, Fedecon en AVAG. Brancheorganisaties zien in lokale monitoring kansrijk nieuw perspectief voor de Nederlandse en tuinbouw wereldwijd. Indien de conditie van de plant beter vastgesteld kan worden zal dit leiden tot:

  1. Reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  2. Betere benutting van biologische bestrijders
  3. Efficiëntere inzet van arbeid
  4. Sneller inzicht in de kwaliteit van nieuwe rassen
  5. Reductie van het gebruik van energie in de glastuinbouw
  6. Homogenere kwaliteit van producten
  7. Verbeterde marktaansluiting
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.