KV 1509-074 Ontwikkeling van een nutriënten monitoring en bewakingssysteem voor substraatteelten (BO-51-002-001, BO-25.06-001-017)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van het project is daarom een accuraat en bedrijfsspecifiek monitorings- en terugkoppelingssysteem voor voedingsoplossing tijdens de teelt te ontwikkelen. Dit systeem zal bestaan uit een dynamisch rekenmodel dat in de basis toepasbaar is voor alle substraatteelten, en door koppeling met monitoring zelflerend is waardoor het gerichte adviezen creëert voor de individuele teler. Het model heeft als randvoorwaarde dat er aan de eisen van een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan worden voldaan. De parameters en variabelen van het model worden deels ingevuld met beschikbare kennis:

1) de richtlijnen uit de laatste versie van de BemestingsAdviesBasis (BAB; 1999), en

2) relevante onderzoeksresultaten die sinds 2000 zijn verzameld over watergeven, bemesting, substraten en teeltsystemen.

Met behulp van experimenten wordt daarnaast ontbrekende kennis vergaard over de

verschillen in nutriëntenbehoefte door rassen, teeltsystemen, substraten en duurzame teeltstrategieën. Vanwege de hoge diversiteit en complexiteit beperkt dit deel van het onderzoek zich tot twee pilot

gewassen: tomaat en potchrysant.

Het project draagt concreet bij aan het thema ‘Meer met Minder’ van het innovatiecontract: efficiëntere

productieketens met een minimum aan inputs, en een minimum aan emissies naar water en bodem. De

economische impact van het project voor de primaire sector bestaat uit het mogelijk worden van

innovatieve duurzame teeltstrategieën, waarbij efficiënter gebruik gemaakt wordt van water en meststoffen (en energie). Hierdoor kan voldaan worden aan de eisen die overheid, maatschappij en markt stellen aan productie. Doordat emissies worden voorkomen, wordt bovendien de maatschappelijk gewenste betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in glastuinbouwgebieden gerealiseerd. Voor de toeleverende sector betekent het een versterking van de internationale marktpositie doordat er beter ingespeeld kan worden op de wereldwijd toenemende vraag naar water-efficiënte duurzame tuinbouw. Wetenschappelijk gezien levert het project nieuwe inzichten in de interacties tussen substraat, watergeefstrategie en nutriëntenconcentraties, en de opname, het gedrag van water, nutriënten en ballast-ionen in verschillende teelten en teeltsystemen. Het levert een significante bijdrage aan het behoud van de wetenschappelijke koppositie die Nederland heeft op het gebied van teelttechniek en Resource use efficiency in de glastuinbouw.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19