KV 1504-001 Versnelde selectie van low input rassen fruit (BO-50-002-010, BO-26.03-005-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

 

Vruchtboomkanker:

De rasgevoeligheid voor vruchtboomkanker kan het beste bepaald worden door de snelheid van necrosegroei te bepalen. Dit werk is nu in een wetenschappelijk artikel verwerkt. Bij de toets om nieuwe rassen versneld te selecteren op vruchtboomkankergevoeligheid wordt deze kennis gebruikt. In 2017 werden op grote schaal routinematig verschillende rassen getoetst. Dit wordt in 2018 herhaald. Verder zullen in het laatste jaar de resultaten van de toets van de verschillende jaren worden vergeleken met metingen in de boomgaardsituatie en met expertervaringen.

 

Van drie kruisingspopulaties is in 2015 DNA verzameld en deze is gegenotypeerd met moleculaire merkers. Deze laatste stap is in 2016 afgerond. De kruisingsouders zijn zo gekozen dat er in de kruisingspopulatie verschillen in vruchtboomkankergevoeligheid te verwachten is. Daarna is het mogelijk  om de correlatie tussen de gevonden QTL merkers en de resistentiegegevens te onderzoeken om zo plekken in het DNA te vinden die zorgen voor verminderde gevoeligheid. Deze stap is gestart in 2017 en wordt in 2018 afgerond.

 

Schurft:

Voor schurft is in 2015 gestart met een eerste opzet van de toetsontwikkeling. Dit gaf goede resultaten en verschillen tussen de diverse standaard rassen. De uitkomsten waren in overeenstemming met wat wij weten van de schurftgevoeligheid van deze standaardrassen in het veld. Met deze opzet werd in 2016 verder gegaan met meer (nieuwe) rassen maar de schurftaantasting was te laag om uitspraken te doen. In 2017 is deze proef herhaald. In het laatste jaar zullen de resultaten van de toets van de verschillende jaren worden vergeleken met metingen in de boomgaardsituatie en met expertervaringen.

 

 
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.