KV 1406-010 Impact-analyse blootstelling aan mengsels pesticide-residuen in groenten en fruit (BO-49-002-006, BO-33.05-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

BO-33.05-003-001

Impact-analyse van de blootstelling aan mengsels van pesticide-residuen in groenten en fruit

Cumulatieve effecten van verschillende pesticide-residuen met dezelfde werking kunnen leiden tot risicos voor de volksgezondheid. De EU heeft bepaald dat hier rekening mee moet worden gehouden zodra hiervoor methoden beschikbaar zijn (Verordening (EC)396/2005). De Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft hiervoor onlangs methodologie gepresenteerd. De cumulatieve risicos moeten straks uitgerekend worden voor alle residuen die inwerken op hetzelfde orgaan. Stakeholders verwachten dat cumulatieve berekeningen de komende vier jaar grote impact kunnen hebben op de risicobeoordeling, de normstelling, de handhaving daarop en het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat nog gebruikt kan worden. Ontbreken van doorrekeningen geeft zorgpunten voor de sector:  1) wantrouwen consumenten; 2) het stellen van bovenwettelijke eisen door supermarktketens.

 

Doelstelling

Doel van het project is de private sector de mogelijkheden te geven voor de uitvoering van cumulatieve risicoanalyses m.b.t. residuen van gewasbeschermingsmiddelen met hetzelfde werkingsmechanisme. Dit zal bijdragen aan verhogen van het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid. Ook zullen resultaten van case studies input kunnen geven aan discussies met de voedings- en retail-industrie over bovenwettelijke eisen.

De internationale (en nationale) overheid zal de komende jaar de cumulatieve risicobeoordeling implementeren. Dit project heeft tot doel om de consequenties van de keuzes, die gemaakt kunnen worden in dit implementatie traject voor bestrijdingsmiddelen met een hoge en lage bijdrage aan cumulatieve risicos en de consequenties daarvan voor de residubewaking inzichtelijk te maken.

 Beoogde resultaten

In het project zal een web-portaal worden gebouwd dat de gebruikers in staat stelt Food Compass monitoring data te combineren met gegevens van de Nederlandse Voedsel Consumptie Peiling volgens moderne probabilistische rekenmethoden conform aanbevelingen van EFSA en EU projecten Acropolis en EuroMix.

Het cumulatieve risico, dat in eerste instantie vastgesteld wordt op populatieniveau en gebaseerd is op consumptie van alle voedingsmiddelen, zal vertaald worden naar een effectieve residubewaking van afzonderlijke partijen groente en fruit zoals wenselijk in de residubewaking van Food Compass.

Moderne ICT technologie wordt ingezet om Food Compass data en informatievoorziening compatibel te maken met de cumulatieve berekeningsmethode inclusief de daaraan gerelateerde internationale ontwikkelingen vanuit het perspectief van EFSA, DG SANCO en de Nederlandse overheid.  Performance issues, gebruikersgemak, beveiliging van data en het regelen van toegang tot data zijn hierbij belangrijke aspecten.

Bedrijven zullen via cumulatieve risicoberekeningen in staat zijn de voedselveiligheid beter te garanderen, hetgeen ook een publiek belang is.  Hierdoor zal het consumentenvertrouwen worden vergroot. Gebruik van state-of-the-art methodologie zal de Nederlandse export-positie bevorderen. Het project levert een validatie van eerder ontwikkelde methodologie, en kan leiden tot verdere wetenschappelijke verfijning.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.