KV 1310-076 Optimale fruitkwaliteit voor keten en consument (BO-49-002-013, BO-29.03-001-006)

  • van Schaik, Alex (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Hardfruit (appelen en peren) wordt  in Nederland na de oogst bewaard om de consument jaar rond van fruit te kunnen voorzien. Op dit moment is het niet mogelijk om de kwaliteitsontwikkeling van het fruit tijdens de bewaring te voorspellen, zodat partijen te lang worden bewaard, met  forse bewaarverliezen als gevolg. Jaarlijks wordt in Nederland 40 miljoen kilo appels en peren weggegooid met een waarde van 20 miljoen Euro als gevolg van onvoldoende verkoopkwaliteit en vruchtrot na bewaring. Daarnaast wordt veel fruit bij de consument weggegooid omdat de smaakbeleving onvoldoende is. De consument is na een teleurstellende aankoop  minder geneigd om hetzelfde product te kopen. Met als gevolg: extra verliezen in de supermarkten doordat het product niet snel genoeg verkocht wordt.

De fruitteeltsector is daarom gebaat bij een voorspellingsmethode om bij aanvang van de bewaring een inschatting te hebben van het kwaliteitsverloop van het fruit. Op die manier kan enerzijds het ideale afzetmoment van het fruit bepaald worden en anderzijds de ideale bewaarconditie gekozen worden. Hierdoor kan een constante kwaliteit worden gegarandeerd met minder verliezen en een verhoogde consumptie van fruit als gevolg. Ook vanwege de wereldwijde voedselproblemen is het beperken van uitval van voedsel van groot belang.

Het doel van dit project is hetontwikkelen van en op praktijkschaal toepassen van technieken om de bewaarbaarheid van fruit te voorspellen vanaf de oogst om:

  • Verspilling door bewaarverliezen en onvoldoende verkoopkwaliteit tegen te gaan. 
  • Door continue kwaliteit van hoog niveau de consumptie van fruit te vergroten.

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  • ontwikkelen van detectietoetsen voor vruchtrotvoorspelling. Hiertoe worden aparte toetsen voor diverse vruchtrot schimmels ontwikkeld, welke direct na de oogst worden toegepast. De resultaten van de toetsen worden vergeleken met de aantastingspercentages in de praktijkbewaring. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden toegepast om de schade door rot tijdens de bewaring zoveel mogelijk te beperken.
  • ontwikkelen van een smaak/kwaliteitsvoorspellingsmodel, hiertoe worden innovatieve meetmethoden (waaronder niet-destructieve methoden) getoetst tijdens bewaring van uiteenlopende partijen fruit in diverse praktijk relevante bewaarcondities.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.