KoM21019 Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector (BO-56-001-071)

Project: EZproject

Project Details

Description

De EU heeft een aantal organismen tot quarantaine-organisme benoemd (Q-organismen); dit zijn organismen die een extra groot risico opleveren. Als een Q-organisme op een bedrijf gevonden wordt, heeft dit grote consequenties: het bedrijf moet in quarantaine, planten worden vernietigd en ook niet-waardplanten mogen niet worden verhandeld.  

Een uitbraak van (nieuwe) Q-organismen kan dus leiden tot grote economische en maatschappelijke schade. Een reëel risico dat we niet moeten onderschatten. Is de sector hierop voorbereid? Hoe herken je een Q-organisme? Welke schade richten ze aan en welke maatregelen kun je nemen? Voor alle partijen in de boomkwekerijsector is kennis en informatie van cruciaal belang.   

Het project “Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector” heeft als doel kennis te delen over Q-organismen bij telers en andere schakels in de keten van de boomkwekerijsector. Daarnaast wil het de sector motiveren om de introductie en verspreiding van Q-organismen te voorkomen. In het project wordt kennis gebundeld over vier schadelijke Q-organismen die een grote bedreiging vormen voor de Nederlandse boomkwekerijsector: de Japanse kever (Popillia japonica), de Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis), de Oost Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) en de essenprachtkever (Agrilus planipennis). Deze organismen zijn minstens zo gevaarlijk als Xylella maar veel minder bekend.

Daarom is begin dit jaar een project gestart dat werkt aan informatieverspreiding en preventie. Alle beschikbare wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk zal worden gebundeld en vertaald naar relevante en praktische informatie voor kwekers en andere ondernemers in en om de boomkwekerij. Daarbij wordt gedacht aan factsheets, korte artikelen, presentaties en kennisdossiers op Groen Kennisnet. Daarnaast wordt er gewerkt aan een e-learning. Het project richt zich primair op de ondernemers in de verschillende schakels in de sector (uitgangsmateriaal/vermeerdering, teelt, handel). Daarnaast zullen ook partijen om de keten zoals adviseurs, onderwijs en afnemers actief worden benaderd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.