KoM20022 Veerkracht - Lang leve de gezonde melkkoe (BO-63-001-039)

Project: LNV project

Project Details

Description

De onderzoeksprogramma’s ‘Veerkracht 1 en Veerkracht 2 van melkvee’ hebben een schat aan kennis opgeleverd
over de gezondheid van melkvee en het belang van een optimale transitieperiode. Hierbij worden met behulp van
sensoren (activiteit, vreten, ademhaling, temp, etc.) afwijkingen in de transitiefase van individuele melkkoeien
gesignaleerd (digitale en vroegtijdige detectie). Deze kennis, heeft naast van wetenschappelijke waarde, ook een
grote meerwaarde voor de praktijk, waar het ingebed kan worden in het management rondom de transitiefase. Door
deze individuele koe-data te combineren met bedrijfsanalyse instrument zoals KoeKompas, kunnen bedrijfsspecifieke
adviezen voor verbetering worden gemaakt. Vervolgens kunnen de effecten aanpassingen of interventies rechtstreeks
geëvalueerd worden aan de hand van deze continue gemeten dierkenmerken. Iedere melkveehouder kan aan de slag
met de kennis uit deze onderzoeken, wanneer de informatie op de juiste wijze (voor hem/haar) wordt ontsloten en
hij/zij leert kijken naar data specifiek op het eigen bedrijf en zo mogelijk leert handelen naar wat hij/zij ziet. Ook kan
deze informatie worden toegepast in het onderwijs voor toekomstige veehouders en erfbetreders (met name
dierenartsen).
Deze ontwikkelingen en vraag naar specifieke kennis speelt tegen de achtergrond van de transitie naar een
toekomstbestendige landbouwsysteem waarbij de principes van circulariteit (kringlooplandbouw) met 100% aandacht
voor diergezondheid en dierwelzijn voorop staan. Voedselproductie met zo min mogelijk negatieve effecten op natuur,
milieu en klimaat en ook op dierenwelzijn is de weg hier te gaan. Melkveehouders realiseren zich dit ook en werken
aan verandering. Zo wordt in de veehouderij gestreefd naar minder gebruik van antibiotica of bijvoorbeeld de
levensduur van de melkkoe. Door het risico op ziekte vroegtijdig te onderkennen, kan daadwerkelijk preventief worden
ingegrepen en neemt het gebruik van antibiotica af. Een afname in het gebruik van antibiotica vermindert de kans op
het ontstaan van antibioticumresistentie. Daarnaast zal door een betere (preventieve) gezondheidszorg de levensduur
van melkkoeien toenemen.
2 van 8
Met dit project en de verschillende werkpatten komt kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar
ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouder (nu student). Het gaat hier om zaken die in eerste
instantie dienstbaar zijn aan het leren kijken naar data, interpreteren en contextafhankelijk uitwisselen van ideeën en
hoe deze om te zetten naar handelingsperspectief voor de veehouder.

StatusFinished
Effective start/end date1/11/2031/12/23