KoM20011 Leerreis Nutriëntenkringloop (BO-55-001-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om dit te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd.

Informatie van verschillende groepen en projecten bij elkaar brengen:

 • Het project verzameld bestaande informatie: kennisitems: artikelen, overzichten van projecten, ingangen in databases, presentaties, Practice Abstracts, beschrijvingen van Best Practices, video, etc
 • Alle informatie wordt gebundeld in een nieuwe Kennisportaal Nutrienten Kringloop van Groen Kennis Net (GKN) en Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM). Dit kennisportaal geeft een goede basis voor nieuwsuitingen en de partners linken hun informatievoorziening hieraan.
 • In regionale bijeenkomsten voor de praktijk wordt aan de hand van POP3-projecten onderzocht welke zaken het sluiten van kringlopen verhinderen. Een weergave van deze ervaringen (in de vorm van learning histories, etc) wordt aan het kennisportaal toegevoegd.
 • In een landelijke bijeenkomst voor direct betrokkenen worden vanuit hun ervaring uit POP3, TKI en EU-projecten de kennisitems verbonden en verdiept. Dit leidt tot een kwaliteitsslag bij bestaande artikelen en nieuwe input.
 • In 3 thematische communities worden steeds nieuwe items verzameld, geaggregeerd en doorlopend ingevoerd in het portaal en beschikbaar gesteld aan de praktijk.
 • In een stakeholderbijeenkomst na 1 jaar worden de items aangepast zodat ze bruikbaar zijn voor een brede doelgroep, en afspraken gemaakt over de versterking van de aanpak.

Het project zal de verzamelde informatie rangschikken en uitdragen

 • De informatie (presentaties, learning histories, ervaringen, instructies, overzichten, etc) uit de bijeenkomsten worden doorlopend toegevoegd aan de portal van Groen KennisNet
 • De informatie wordt in de loop van het project steeds beter interactief gemaakt /toegespitst op de wensen van de raadplegers met verschillende achtergrond.
 • Via bladen en media worden deze rijke bronnen van kennis direct onder de aandacht gebracht, ook intermediairs worden betrokken, zodat ze hun boeren-relaties kunnen wijzen op deze informatie.
 • Met fysiek materiaal, zoals leaflets over producten als mineralenconcentraat, fosfaatarme dikke fractie e.d., met informatie over waarde, aanwending, etc; maken we het voor boeren gemakkelijk om dit thema te bespreken met hun adviseurs,
 • In bijdragen aan demonstraties en inleidingen op open dagen wordt directe aansluiting gevonden bij de interesse en innovatiebereidheid van een grote groep (meestal ca 500) boeren en mensen in hun netwerk. Er zijn afspraken gemaakt dat we tenminste inhoudelijke bijdrage leveren in 4 open dagen. (De organisatie van deze open dagen zelf wordt gefinancierd in andere projecten, zoals toekomstbestendige stallen.)

De communicatie vindt dus plaats tegelijk met het praktijkrijp maken van verschillende manieren gedurende de looptijd van het project. We richten ons op partijen en projecten die bezig zijn met het sluiten van nutriëntenkringlopen; mestverwaarding; samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij; sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau; initiatieven rond koolstofbinding en rond precisiebemesting en -fertigatie. Zij worden uitgenodigd om hun voordeel te halen uit het feit dat wij informatie bij elkaar brengen en beschikbaar stellen zodat ze het makkelijk kunnen gebruiken.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22