KoM20005 Melkveehouder als Koploper (BO-63-001-037)

Project: LNV project

Project Details

Description

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Die
omslag vraagt vaak structurele en ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering. Niet alleen is behoefte aan
actuele kennis op gebied van bodem, gewas, koe, mest en externe input en output, maar ook is behoefte aan het
ontwikkelen van een strategisch perspectief en operationele vaardigheden voor de individuele melkveehouder en
zijn bedrijf.
De gevraagde omslag komt sneller op gang en heeft beter resultaat als de actuele kennis uit onderzoek samen met
specialisten vertaald wordt naar praktisch toepasbare inzichten en vaardigheden voor melkveehouders. Daarom
wordt op basis van beschikbare kennis van de WUR, gecombineerd met kennis en instrumenten van AcconAVM en
Alfa Accountants, door Triple Dairy een serie wiki’s en ‘courses’ opgezet die melkveehouders en haar adviseurs helpt
om de enorme hoeveelheid, vaak ingewikkelde, informatie te doorgronden en te vertalen naar praktische en
economisch haalbare handelingsperspectieven voor het eigen bedrijf.
In dit project wordt de veelheid aan informatie behapbaar gemaakt voor de melkveehouder. Op basis van moderne
leermiddelen en leermethodes worden meerdere cursussen opgezet voor melkveehouders, studiegroepen en
praktijknetwerken. Het cursusmateriaal zal openbaar toegankelijk zijn op de zgn. Wiki’s van Groen Kennisnet. De
interactieve cursussen zullen daarna door Triple Dairy (tegen betaling) aangeboden worden op de zgn. Courses van
Bijlage 2. Projectplan en begroting
2 van 6
Groen Kennisnet. Het beoogde doel van de cursussen is een professionele ondersteuning van ondernemerschap wat
moet leiden tot verduurzaming van bedrijfsopzet en bedrijfsvoering in de melkveehouderij, met innovaties op het
boerenerf zodat de beschikbare kennis snel en goed ‘valoriseert’.
Het project ontwikkelt zowel een aantal op zichzelf staande cursussen over nieuw beschikbare kennis en actuele
ontwikkelingen op de hoofdthema’s Bodem, Gewas, Koe, Mest, Boer-Ondernemer als een strategische
‘Koploperscursus’ waarin alle hoofdthema’s met elkaar verbonden worden.
De Koploperscursus is een strategische masterclass bedoeld voor kennisoverdracht aan melkveehouders die de
zaken goed op orde hebben maar zien dat zij de komende 10 jaar voor een aantal belangrijke keuzes staan in de
ontwikkeling van hun bedrijf o.a. richting sluitende kringlopen. De cursist wordt gevoed en geprikkeld om zijn eigen
ontwikkelingspad voor de komende 10 jaar vorm te geven. Financieel gezond en haalbaar, passend bij toekomstige
wet- en regelgeving, passend bij de persoonlijke ambities en verandercapaciteiten van de cursist.
De andere cursussen (Blended Learning Courses met actuele thema’s) zijn operationele cursussen waarin de
deelnemer zich (online) individueel voorbereidt en verdiept in het thema om daarna tijdens een cursusdag plenair
de praktische uitwerking vorm te geven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21