KoM20003 KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten (KANO) (BO-60-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze projecten leveren op deze thema’s interessante resultaten op, die ook voor andere regio’s relevant kunnen zijn. Daarnaast blijken deze projecten vaak vergelijkbare kennisvragen te hebben, zoals ‘wat is het effect van grondbewerking en organische stof op de infiltratie- en buffercapaciteit van landbouwgrond?,’ of ‘welke adaptatiemaatregelen kunnen het beste genomen worden op een bedrijf of perceel?’.

 

Het KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten (KANO) richt zich op ontsluiting en doorwerking van kennis over klimaatadaptatie naar boeren en tuinders in de open teelten. Daarbij ligt nadruk op het zichtbaar en bespreekbaar maken van klimaatverandering voor individuele landbouwbedrijven en het vervolgens uitwisselen van kennis over concrete maatregelen die de ondernemers kunnen toepassen om hun bedrijf weerbaarder te maken tegen klimaatveranderingen. Hiervoor worden landbouwadviseurs geïnformeerd over de risico’s van klimaatverandering zodat ze de boer op kunnen, worden kennisproducten ontwikkeld over adaptatiemaatregelen, wordt kennis benut van nationale en regionale projecten en worden praktijkervaringen gedeeld.

 

KANO is afgebakend tot de open teelten: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, fruitteelt en boomkwekerij. De kennis voor deze sectoren is ook relevant voor de ruwvoerproductie op veehouderijbedrijven (zoals gras en mais). Het bouwt direct voort op in 2019 door LNV gefinancierd project over klimaatadaptatie in de open teelten (Verstand, D., Schaap, B., Schoorlemmer, H., de Wolf, P., van Balen, D., Verhagen, J., 2020. Klimaatadaptatie in de open teelten. Inventarisatie van klimaattrends, risico’s en adaptatiemaatregelen voor boerenbedrijven in de open teelten. Wageningen Research, rapport WPR 824). Daarnaast wordt het stevig verbonden met het programma VKV Versterking KennisVerspreiding van DAW.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22