KoM20001 Kennistransfer Plantgezondheid (BO-56-001-049)

Project: LNV project

Project Details

Description

Er is een transitie nodig naar weerbare planten en teeltsystemen, waarin ziekten en plagen veel minder kansen krijgen, land- en tuinbouw in verbinding staan met natuur, en emissies nagenoeg worden voorkomen. Een rendabele bedrijfsvoering met perspectief voor nieuwe generaties boeren en tuinders is de basis waarop deze transitie dient te worden gerealiseerd.

 

Dit gaat echter niet vanzelf. Nu al wordt door bedrijfsleven en kennisinstellingen flink geïnvesteerd in kennis en innovatie. Grote winst valt er nog te behalen in ontsluiting van kennis(producten) voor de ondernemers in de diverse sectoren, en het creëren van een betere aansluiting bij hun bedrijfsvoering. Om dit te realiseren is een integrale aanpak nodig waarin verschillende perspectieven, inzichten en kennisproducten verenigd worden in de praktische context van de ondernemer. Kennisverwaarding ten behoeve van doorontwikkeling van weerbare teeltsystemen kan verder versneld worden door samenwerking en uitwisseling tussen sectoren onderling, en tussen onderzoekers en agrarisch ondernemers en hun teeltadviseurs.

 

Met dit Kennis op Maat werkplan Plantgezondheid wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Het initiatief sluit aan op individuele onderzoeksprojecten op het gebied van plantgezondheid. Waar de afzonderlijke projecten bouwstenen aanleveren, worden deze via dit programma met elkaar geïntegreerd en vertaald naar praktijkrijpe kennisproducten, zoals adviezen, best practices, brochures, trainingsmaterialen en empirische onderbouwingen. Via samenwerking met en tussen sectoren wordt verbinding, uitwisseling en ontsluiting naar verschillende doelgroepen gefaciliteerd, waar gewenst ook buiten de reeds betrokken partijen. Daarmee versterkt het initiatief de verwaarding van kennis en een multidisciplinaire, multi-actor aanpak.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.