Knelpunten CLO (WOT-04-010-036.71)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland, is een uitgave van CBS, PBL en Wageningen UR. In 2014 is zowel in de Stuurgroep Kwaliteitsslag als in de Stuurgroep CLO een aantal knelpunten geconstateerd ten aanzien van modellen, bestanden en graadmeters in het Wageningen UR/WOT Modelinstrumentarium die ingezet worden bij de actualisatie van de waarden van de indicatoren in het CLO. Het doel van dit project is verbeteren van de kwaliteit van het CLO ten einde de ondersteuning van de maatschappelijke discussie en keuzes op het gebied van milieu, natuur en ruimte te verbeteren. Hiervoor wordt in dit project achterstallig onderhoud aan de modellen Natuurwaarde en SMART2 uitgevoerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.