Klimaatverandering - natuurinclusieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven (WOT-04-011-037.23)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Klimaatverandering heeft invloed op de effectiviteit van het natuurbeleid. Enerzijds veranderen de condities voor bepaalde soorten en habitats waardoor sommige natuurdoelen onder druk komen te staan. Tegelijkertijd zijn er ook soorten die (kunnen) profiteren van de veranderende (natuurlijke) omstandigheden.


In reactie op klimaatverandering is er ook een groeiende aandacht voor aanpassingen aan de leefomgeving. Daarbij gaat het zowel om maatregelen gericht op mitigatie (bv. tegengaan van CO2 uitstoot) als adaptatie (bv. bescherming tegen wateroverlast). Steeds vaker wordt daarbij ook ingezet op zgn. natuurinclusieve maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke systemen en processen om in te spelen op klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: de vernatting van het veen om CO2 uitstoot tegen te gaan en de herinrichting van beekdalen om water langer vast te houden.

Of, hoe, waar en wanneer deze natuurinclusieve klimaatmaatregelen kansrijk zijn of niet hangt samen met een aantal randvoorwaarden zoals:

 

  • De kenmerken van het fysieke systeem
  • De toegevoegde waarde van dergelijke maatregelen (irt. tot oa. actuele beleidsopgaven tav. klimaat en natuur (mn VHR/KRW))
  • Meekoppelkansen van natuur en andere beleidsopgaven.
  • Institutionele randvoorwaarden
  • Sociaal-maatschappelijke condities

 

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een denkkader waarmee beleidsmakers deze verschillende  randvoorwaarden op een logische / gestructureerde manier kunnen wegen als het gaat om het identificeren en prioriteren van kansrijke, natuurinclusieve maatregelen ten aanzien van de klimaatopgave.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/22