Klimaatafdruk voedselverspilling in relatie tot Nederlandse klimaatagenda (BO-43-110-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Jaarlijks gaat 1/3e van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren voor menselijke consumptie. Er gaat echter meer verloren dan voedsel alleen. De productie, verwerking, transport, verkoop en bewaring van voedsel draagt op diverse manieren bij aan de uitstoot van broeikasgasemissies en andere aspecten van klimaatverandering. Naast andere sectoren zoals bouw en mobiliteit, draagt ons voedselsysteem significant bij aan klimaatimpact. Op dit moment ontbreekt het echter aan kennis en inzicht over de klimaatimpact van maatregelen tegen voedselverspilling. Het ministerie van LNV is daarom op zoek naar beleidsrelevante kennis t.a.v. de ‘ klimaatafdruk van voedselverspilling’ en impactvolle interventies in de gehele keten, vanuit de Nederlandse context. Dit project gaat in op het verband tussen verspilling en klimaat, hoe dit verband cijfermatig kan worden uitgedrukt en gelegd in de praktijk, zodat de Nederlandse overheid kan sturen op impact.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/23