Kennisvragen voor evaluatie natuur- en landschapseffecten Omgevingswet vanaf 2018 (WOT-04-011-036.91)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van het project is de uitwerking van de Omgevingswet te volgen ten aanzien van de gevolgen voor natuur en landschap zodat in 2018 een snelle start gemaakt kan worden met de ex-ante evaluatie ervan. In 2016 en 2017 zal via document-analyse en enkele interviews verkend worden hoe de Omgevingswet uitpakt voor natuur en landschap, met als achterliggende vraag of de wet voldoende flexibiliteit biedt om de kansen op synergie in de vorm van natuurcombinaties te benutten.

De Omgevingswet zoals die tot nu toe is uitgewerkt, laat veel ruimte aan decentrale overheden om eigen keuzes te maken. De bescherming van natuur en landschap zal, meer dan voorheen, afhangen van met name provinciale ambities zoals de inspanningsverplichting om actieve maatregelen te treffen ter bescherming van soorten en de mogelijkheid om bijzondere provinciale natuurgebieden of bijzondere provinciale landschappen aan te wijzen. Gemeenten kunnen via een mengpaneel  diverse omgevingskwaliteiten regionaal/lokaal afwegen. 

De vraag is hoe participatie en landschapsbeleid hierin een plaats vinden: 1) aan participatie wordt binnen de stelselherziening veel waarde gehecht, maar hoe zal dit veranderen in beleidsvorming en planuitvoering tov de huidige situatie? 2) landschapsbescherming wordt geheel overgelaten aan provincies. Tegelijk is het landschap de drager van de fysieke leefomgeving.

In 2017 zal onderzocht worden hoe binnen een provinciale omgevingsvisie/verordening om wordt gegaan met participatie en landschap. Daarnaast zullen in 2017 de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet tav natuur en landschap worden bijgehouden (Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling Natuur).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17