Kennisimpuls Groene gewasbescherming (BO-43-102.02-001, BO-43-011.06-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Kennisimpuls Groene gewasbescherming (2017-2022) is gericht op het versnellen van de verduurzaming van gewasbescherming met behoud van een sterke internationale agro-positie van Nederland. Het onderzoek leidt tot prototypes voor innovatieve duurzame teeltsystemen die alle mogelijkheden voor verduurzaming benutten, van innovatieve technieken tot gebruik van de natuur volgens agro-ecologische principes. In vier casussen (akkerbouw, lelie, appel en aardbei) ontwikkelen onderzoekers in nauwe interactie met telers, nieuwe teeltsystemen met als tijdhorizon 2030. Vertegenwoordigers van sector-, markt- en kennispartijen en maatschappelijke organisaties denken daarbij mee. De nieuwe innovatieve systemen zullen sterk verminderd afhankelijk zijn van chemische gewasbescherming, zoeken de verbinding met de natuurlijke omgeving en in elk geval zullen er geen middelen in gebruikt worden die staan op de EU-lijst van candidates for substitution en streven de emissie van gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan.  De teeltsystemen moeten de marktpositie van Nederlandse telers verder kunnen versterken. De prototypes kunnen in PPS-en of directe implementatietrajecten in praktijk gebracht.

Dit project is modulair opgezet en bestaat uit zes inhoudelijke modules (1 t/m 6) en twee management modules (7 en 8).

Module 1 ontwikkelt de integrale werkwijze om te komen tot beoogde nieuwe productiesystemen en toetst deze werkwijze en hiervoor opgestelde criteria aan de hand van inzichten van een klankbordgroep.

Module 2 past de werkwijze toe voor de akkerbouwmatige openteelten,

Module 3 voor de lelieteelt,

Module 4 voor de appelteelt en

Module 5 voor de teelt van aardbeien onder glas.

In elk van deze modules wordt minimaal één prototype productiesysteem verder uitgewerkt en onder (semi-) praktijkomstandigheden getoetst.

Module 6 is een cross-module met het parallel lopend bestuiversproject en gaat over de impact op groene gewasbescherming van maatregelen om bestuivers en bestuiversdiensten te behouden en  te bevorderen. In het parallel lopend bestuiversproject is ook een cross-module richting dit gewasbeschermingsproject. Expertise t.a.v.  bestuivers  en bestuiversfuncties wordt, indien relevant, ook ingezet op casusniveau (M2-5).

Module 7: Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat goed wordt voldaan aan de doelstelling  om te komen tot onderzoekssamenwerking die resulteert in effectieve integratie van de kennis uit verschillende onderzoeksthema s. Sturing hiertoe vindt plaats in module 7. Vanuit module 7 vindt ook de  afstemming plaats met het parallel lopend bestuiversproject en het algemeen project management, inclusief geregeld contact met de opdrachtgever en de inzet van de generieke klankbordgroep.

Module 8: Tenslotte, de algemene communicatie en kennisverspreiding vindt plaats in module 8. Gezamenlijk met het bestuiversproject wordt daartoe jaarlijks een communicatiestrategie en -uitvoeringsplan opgesteld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21