Kennisimpuls Groene Gewasbescherming (BO-43-011.06-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project Groene Gewasbescherming moet leiden tot nieuwe teeltsystemen die teelten als die van aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen sterk verminderd afhankelijk maken van chemische gewasbescherming, terwijl telers wel hun marktpositie behouden. Als blijkt dat een teler in deze systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen moet gebruiken, zullen dat uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn.

Dit project is modulair opgezet en bestaat uit zes inhoudelijke modules (1 t/m 6) en twee management modules (7 en 8).

Module 1 ontwikkelt de integrale werkwijze om te komen tot beoogde nieuwe productiesystemen en toetst deze werkwijze en hiervoor opgestelde criteria aan de hand van inzichten van een klankbordgroep.

Module 2 past de werkwijze toe voor de akkerbouwmatige openteelten,

Module 3 voor de lelieteelt,

Module 4 voor de appelteelt en

Module 5 voor de teelt van aardbeien onder glas.

In elk van deze modules wordt minimaal één prototype productiesysteem verder uitgewerkt en onder (semi-) praktijkomstandigheden getoetst.

Module 6 is een cross-module met het parallel lopend bestuiversproject en gaat over de impact op groene gewasbescherming van maatregelen om bestuivers en bestuiversdiensten te behouden en  te bevorderen. In het parallel lopend bestuiversproject is ook een cross-module richting dit gewasbeschermingsproject. Expertise t.a.v.  bestuivers  en bestuiversfuncties wordt, indien relevant, ook ingezet op casusniveau (M2-5).

Module 7: Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat goed wordt voldaan aan de doelstelling  om te komen tot onderzoekssamenwerking die resulteert in effectieve integratie van de kennis uit verschillende onderzoeksthema s. Sturing hiertoe vindt plaats in module 7. Vanuit module 7 vindt ook de  afstemming plaats met het parallel lopend bestuiversproject en het algemeen project management, inclusief geregeld contact met de opdrachtgever en de inzet van de generieke klankbordgroep.

Module 8: Tenslotte, de algemene communicatie en kennisverspreiding vindt plaats in module 8. Gezamenlijk met het bestuiversproject wordt daartoe jaarlijks een communicatiestrategie en -uitvoeringsplan opgesteld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20