Kennisimpuls Bestuivers (BO-43-102.02-002, BO-43-011.06-007, BO-20-003.03-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Kennisimpuls Bestuivers wil via het ontwikkelen en delen van kennis bijdragen aan het behoud en de bevordering van (wilde) bestuivers, zodat deze ook op de langere termijn hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen in de voedselproductie en natuurlijke ecosystemen. Deze Kennisimpuls sluit aan bij de Nationale Bijenstrategie, een initiatief van het Ministerie van LNV waaraan vele maatschappelijke partners meewerken.

De uitvoering van de Kennisimpuls Bestuivers is in handen van Wageningen University & Research, Naturalis Biodiversity Center en EIS Kenniscentrum Insecten.

Het project is gericht op het vergroten van de effectiviteit van initiatieven ter behoud en bevordering van bestuivende insecten en de door hen geleverde bestuivingsdiensten. Middels een combinatie van kennisdeling en kennisontwikkeling leidt deze kennisimpuls tot een toolbox met concrete handvaten voor verschillende actoren op zowel bedrijfs- (agrariërs) als regionaal en (inter)nationaal niveau, die hen in staat stellen een zinvolle bijdrage te leveren aan het gezamenlijke hoofddoel van de Nationale Bijenstrategie: bevordering en duurzaam behoud van bestuivers en bestuivingsdiensten (tijdshorizon 2030). Lerende netwerken op zowel agrarisch als regionaal niveau staan daarbij centraal, en bieden een platform voor implementatie van innovatieve maatregelen, het verkrijgen van inzicht in succesfactoren en knelpunten in de uitvoering van maatregelen, en het gericht delen van handvaten op zowel sociaal als ecologisch gebied die initiatiefnemers de mogelijkheid bieden een effectiever bij te dragen.

Meer informatie: www.kennisimpulsbestuivers.nl

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.