KD-2023-052 Analyse leefomgevingskwaliteit concept provinciale PLG (BO-43-122-012)

  • de Vlieger, Bianca (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn begin juli 2023 de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) aangeleverd. Momenteel liggen deze voor verdere behandeling en toetsing bij het Directoraat-Generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG). De Directie Netwerk Faciliteit van RTLG wil inzicht bieden in de wijze waarop in de verschillende PPLG’s het begrip Leefomgevingskwaliteit (LOK) inhoud en vorm heeft gekregen. Daarbij gaat het zowel om werkwijzen (‘proces’) als om de materialisatie van het begrip (‘inhoud’). Voor het bieden van dergelijk inzicht vraagt RTLG aan Wageningen Environmental Research een analyse uit te voeren naar de vertaling van Leefomgevingskwaliteit in de PPLG’s. Het doel hiervan is om in het vervolgproces van het verder uitwerken en uitvoeren van de PPLG’s de doorwerking en realisatie van Leefomgevingskwaliteit te stimuleren.

 

Het project LOKstroom omvat een analyse van de PPLG’s op dit aspect, uitmondend in aanbevelingen voor inhoud en proces aan NPLG, RTLG (en de provincies) voor de gebiedsprocessen waarmee de doelen van NPLG/PPLG’s de komende jaren zijn te realiseren. “Observeren” (wat gebeurt er rond LOK) en “inspireren” van het doorlopende planvormings- en uitvoeringsproces (wat kunnen we nog meer uitLOKken?) zijn daarbij centrale begrippen.

StatusFinished
Effective start/end date1/07/2331/12/23