KD-2023-049_Kennisagenda Groenblauwe dooradering (BO-43-126-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het ministerie van LNV zicht tot doel gesteld dat het landelijk gebied 'groen-blauw dooraderd' zal zijn in 2050. Dit betekent dat alle heggen, houtwallen, natuurvriendelijke oevers, akkerranden etc tezamen 10% van het oppervlak van een gebied beslaan. Natuurgebieden, bebouwde kom en grote wateren tellen niet mee; de dooradering moet plaatsvinden in het landelijk (cq agrarisce) gebied.

Om dit doel te bereiken, zal op veel plaatsen nieuwe dooraderings-elementen aangelegd moeten worden. Dit komt omdat veel 'landschapselementen' zijn verdwenen in de afgelopen decenia. Geschat wordt dat landschapselementen momenteel ongeveer 3% van het landelijk gebied beslaan. Om het doel te bereiken is ongeveer nieuwe 223.700 ha groen-blauwe dooradering gewenst.

Groen-Blauwe dooradering van het landelijk gebied heeft naar verwachting van het ministerie gunstige effecten voor diverse maatschappelijke- en biodiversiteitsthema's. Onder andere koolstofvastlegging, waterkwaliteit, recreatie- en landschapsbeleving en bodemerosie zullen versterkt worden, net als plant-, dier- en insecten soorten die in groen-blauwe elementen hun leef-, fourageer- of migratiehabitat vinden.

Dit project wil helpen de doelstelling te realiseren. Hiervoor inventariseren we welke vragen, onduidelijkheden en onzekerheden ('kennishiaten') er bestaan omtrent Groen-Blauwe Dooradering. Dit gaat bijvoorbeeld over ontwerp en beheer van elementen, maar ook monitoring en inventarisatie of de inpassing in landbouwbedrijven. 

Zodra de kennishiaten duidelijk zijn, kan het ministerie gericht nieuw onderzoek uitzetten om ze te beantwoorden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24