KD-2022-051_Impact vogelgriep op zeevogels NAPRO (BO-43-116.01-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

Vogelgriep heeft de populatie Grote Sterns (Sterna sandvicensis) zo sterk aangetast dat dit kan leiden tot lokaal uitsterven (Slaterus et al. 2022). De kolonies worden na het broedseizoen ingenomen door andere watervogels (steltlopers, eenden, ganzen) waarin het virus kan blijven circuleren. Of overlevende sterns immuun zijn of niet zijn besmet (en dus nog steeds vatbaar) is niet bekend. Vanwege de griep van vorig jaar zullen dit jaar de aantallen broedvogels veel lager zijn en naïeve vogels kunnen opnieuw slachtoffer worden van de griep. Er moet daarom studie gedaan worden naar dit virus in deze wilde vogels.

In verschillende kolonies, op Texel en in de Delta, zijn honderden getroffen Grote Sterns verzameld en ingevroren in 2022. De viroloog professor Thijs Kuiken stelt zijn zwaar beveiligde virologielab bij Rotterdam ErasmusMC voor het benodigde onderzoek beschikbaar. In maart 2023 is een aantal vogels geanalyseerd en de hoop is dat de rest uit de vriezer dit jaar kan worden geanalyseerd. De leeftijdsverdeling (adhv enkele honderden geringde vogels), geslachtsverhouding en de conditie en pathologie zullen worden onderzocht om na te gaan of het virus bepaalde groepen vogels extra hard heeft getroffen (vergelijk: Corona bij mensen) en wat de ziekte aanricht binnen de verschillende organen. De evolutie van het virus zal worden onderzocht, in langer tijdsbestek (is het gemuteerd zodat nu opeens zeevogels gastheer zijn?) en op korte termijn (binnen de infectieperiode in Nederland).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.