KD-2022-024_Perspectief landbouw: uitwerking doelen naar maatregelen op bedrijfsniveau (BO-43-122-007)

Project: LNV project

Project Details

Description

De afgelopen tijd zijn er diverse rapporten van o.a. PBL, RIVM en Wageningen UR verschenen met een beschrijving van mogelijke maatregelen om op bedrijfsniveau beleidsdoelen te kunnen halen voor milieu opgaven stikstof, klimaat, biodiversiteit en water. Voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak en het opstellen van gebiedsplannen in het kader van het coalitieakkoord heeft LNV behoefte aan een overzicht uit deze rapporten van de maatregelen waarmee deze doelen behaald kunnen worden.

 

Door deze maatregelen per sector bij elkaar te brengen, wordt duidelijk welke opties er op tafel liggen, en kunnen ook mogelijke interactie tussen deze maatregelen worden beschreven. Ook wil LNV graag weten of deze maatregelen bijdragen aan meekoppeldoelen, zoals bv. dierenwelzijn, weidegang, zoönosen, grondgebondenheid melkveehouderij, mestverwerking en vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 

De focus ligt in eerste instantie op de grondgebonden sectoren, in een volgende fase is een analyse voor niet-grondgebonden bedrijven eveneens opportuun: intensieve veehouderij en bedekte teelten. Bij de grondgebonden sectoren staan de melkveehouderij en de akkerbouw voorop, gevolgd door vollegrondstuinbouw en blijvende teelten. Bij de grondgebonden sectoren zal er ook aandacht zijn voor de mogelijke interactie tussen grondsoorten en maatregelen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22