KD-2022-007 Publieke voorzieningen en leefbaarheid platteland (BO-43-122-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door TK-lid Epping is een motie ingediend waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar het leefbaar houden van het platteland, gelet op het verplaatsen van basisvoorzieningen naar steden. Leefbaarheid draagt bij aan brede welvaart,  één van de drie kernopgaven uit de missie van LNV: “een vitaal landelijk gebied”. Het behoud ervan maakt deel uit van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Bij zowel de voortzetting van (nieuwe) Regio Deals als instrument, alsook de brede maatschappelijke opgaven als de stikstofcrisis, klimaatcrisis, wateropgave, en uitvoering van EU-visies (op plattelandsgebieden) en wetgeving, is het van belang om leefbaarheid als centrale waarde (binnen brede welvaart) te stellen. Een belangrijke eerste stap is om goed inzichtelijk krijgen welk onderzoek er al is gedaan naar (de correlatie tussen) leefbaarheid op het platteland en publieke basisvoorzieningen, wat dit onderzoek hierover zegt, en waar hier nog eventuele kennislacunes zitten.

Het doel van dit onderzoek is het schetsen van een beeld van de veronderstellingen en kennis waarop overheidsinterventies voor het behoud of het versterken van de leefbaarheid op het platteland gebaseerd is, met daarbij aandacht voor verschillende perspectieven, tijdsgewrichten en kennishiaten. Inzicht bieden in welk beleid invloed uitoefent op leefbaarheid. Een achterliggend doel is het duiden van de relatie tussen brede welvaart en voorzieningen, met het oog op de actuele beleidsmatige ontwikkelingen m.b.t. regiodeals, Europees beleid, en investeringen in duurzaamheid (klimaat, energie, stikstof, landbouw, biodiversiteit, enz.). Welke voorzieningen zijn nodig voor brede welvaart? Het duiden van deze relatie maakt het mogelijk om in politiek opzicht een debat te voeren over de vraag hoever de zorgplicht van de overheid reikt en welke actoren waar verantwoordelijk voor zijn en ook de middelen hebben om daarnaar te handelen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22