KD-2022-004 Stimuleren gebruik eiwithoudende grondstoffen uit Europa in de Nederlandse veevoederindustrie (BO-43-111-067)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op 21 mei 2021 heeft de Tweede Kamer de motie Boswijk[1] aangenomen en daarmee de regering verzocht te onderzoeken hoe veevoederbedrijven gestimuleerd kunnen worden meer eiwitbronnen van Europese (EU- en niet EU) herkomst te benutten, zonder dat dit ontbossing in Europa tot gevolg heeft. WUR is benaderd om dit onderzoek uit te voeren op verzoek van het ministerie van LNV. Op basis van een literatuurstudie en data analyse zal een beeld worden geschetst van de huidige stand van zaken, aangevuld met een verkenning van mogelijke stimuli en/of instrumenten om het gebruik van eiwitbronnen van Europese herkomst te bevorderen en de afhankelijkheid van eiwithoudende grondstoffen van buiten Europa te verminderen. De uitkomsten van de analyse, en een overzicht van welke stimuli en/of instrumenten wenselijk zijn, zullen worden getoetst aan de hand van interviews met vertegenwoordigers vanuit de diervoederindustrie en het maatschappelijk middenveld.

[1] Motie_van_het_lid_Boswijk_c.s.pdf paginanr. & passage: Kamerstukken II 2020/21, 21 501-32, nr. 1301

StatusActive
Effective start/end date24/02/2231/12/22