KD-2021-030 Duurzame veehouderij systemen en doelstellingen (BO-43-111-037)

Project: EZproject

Project Details

Description

WUR krijgt (in samenwerking met NZAGRC) de opdracht om een analyse te maken van/voor 1) de gemeenschappelijke belangen van de UN CBD, UN FSS en UNFCCC op het gebied van duurzame veehouderij, 2) het bestaande onderzoek naar duurzame veehouderij gerelateerd aan de gemeenschappelijke belangen van de VN CBD, UN FSS en UNFCCC, 3) het gebruik van dit onderzoek en de beste praktijken die ten dienste staan ​​van klimaatmitigatie en -adaptatie en het ombuigen van de curve op verlies van biodiversiteit in verschillende landen en regio's, en 4) het identificeren van gemeenschappelijke belemmeringen voor het uitvoeren van onderzoek naar duurzaam vee landbouw. Tijdens de evenementen zullen Wageningen University & Research (WUR) en het New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC) betrokken zijn en deelnemen. Op het side event/rondetafelgesprek wordt een showcase gegeven van de tussentijdse resultaten. Een onderzoekspaper zal worden geredigeerd en afgerond op basis van de rondetafelgesprekken met belangrijke landen, organisaties en experts, inclusief advies voor toekomstige verbeteringen in de toepassing van onderzoek.

 

An assignment is given to WUR (in collaboration with NZAGRC) to analyse 1) the common interests of the UN CBD, UN FSS and UNFCCC regarding sustainable livestock farming, 2) the existing research on sustainable livestock farming related to the common interests of the UN CBD, UN FSS and UNFCCC, 3) the uptake of this research and best practices that serve climate mitigation and adaptation and bending the curve on biodiversity loss in different countries and regions, and 4) to identify of common barriers to implement research on sustainable livestock farming. During the events there will be presence of Wageningen University & Research (WUR) and the New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC) performing the research. At the side event/round table discussions a showcase will be given of the interim results. The research paper will be edited and finalzed based on the roundtable discussions with key countries, organisations and experts, incluhding advice for future improvements on the research uptake.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.