KD-2021-020 Ondermaatse wijting in de BT2 visserij (BO-43-119.01-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ondermaatse wijting in de boomkorvisserij is een van de visbestanden waarvan het volgens de visserijsector lastig is om altijd te moeten aanlanden, vanwege disproportionele kosten. Een uitzondering op de aanlandplicht op basis van disproportionele kosten is mogelijk (GVB artikel 15, sub  5 (c)), maar moet wel onderbouwd worden. Dat was in 2020 gebeurd. Toen heeft Nederland via de Scheveningengroep een verzoek voor een de minimis vrijstelling voor ondermaatse wijting gevangen met de boomkorvloot (BT2) in de Noordzee ingediend. Het uitgangspunt van dit verzoek was de disproportionele kosten die gemoeid zijn met het aan boord houden van ondermaatse wijting. De onderbouwing hiervoor is gebaseerd op onderzoeken naar de economische effecten van een aanlandplicht voor de Nederlandse visserij. Hoewel met deze onderbouwing een éénjarige de minimis uitzondering voor ondermaatse wijting verkregen werd, had de Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) commentaar (STECF, 2020). De Europese Commissie had aangegeven dat aan deze punten van STECF tegemoet moest worden gekomen, anders werd de uitzondering niet gecontinueerd na 2021.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.