KD-2020-115 Sectoranalyse varkens (BO-43-111-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanwege de urgentie om stikstofemissies en -depositie terug te dringen, is een goed beeld nodig van de tijdslijn voor implementatie van emissiearme stallen. In dit rapport gaan we in op innovaties in varkensstallen. Daarbij gaat het om stallen die via brongerichte maatregelen of via een combinatie tussen brongericht en end-of-pipe een integrale emissiereductie bewerkstelligen. Dit betekent dat niet alleen de ammoniakemissie moet worden beperkt, maar tevens de emissies van broeikasgassen (vooral methaan), geur en fijnstof. Het gaat hierbij om perspectiefvolle maatregelen die voor de varkenshouders beschikbaar zijn of komen in de komende jaren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21