KD-2020-088 Dosis - effect relaties voor plantensoortenrijkdom en stikstofdepositie (BO-43-021.01-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

Stikstofdepositie is onderdeel van één van de grotere ver-themas (vermesting) die in Nederland het voorkomen van plantensoorten bedreigt. Plantensoortendiversiteit in voedselarme systemen, waaronder heiden en soortenrijke graslanden, heeft te lijden onder hoge depositiewaarden. Hoewel in recente perioden de stikstofdepositie in Nederland gedaald, is die daling nu tot stilstand gekomen en mogelijk is er zelfs weer sprake van een toename. Er is behoefte aan een simpele relatie tussen stikstofdepositie en de kwaliteit van vegetaties om in te kunnen schatten wat de effecten van een toenemende of dalende stikstofdepositie is op de kwaliteit van vegetatietypen, bijvoorbeeld habitattypen, en daar met aangepast beheer op te anticiperen.

In dit project wordt een methodologie uitgewerkt om dosis effect relaties af te leiden tussen vegetatietypen en stikstofdepositie. Daartoe worden twee sporen gevolgd. Een eerste spoor op basis van eerder uitgevoerde veldexperimenten van stikstofgradiëntstudies. Op basis van deze data zijn empirische relaties afgeleid. Het tweede spoor loopt via vegetatieopnamen. De plantensoorten uit de opnamen worden gecombineerd met data over stikstofdepositie uit de lucht. Voordeel hiervan is dat er op veel meer plekken verspreid over Europa vegetatieopnamen beschikbaar zijn, ook op plekken waar de depositie nu nog laag is. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van vegetatieopnamen uit het verleden (tot 1950!). Soorten behorende bij een habitattype worden vervolgens gebruikt om een response per habitattype te bepalen. De twee sporen worden vervolgens bij elkaar gevoegd om tot de dosis response relaties te komen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20