KD-2019-076_Shark Finning Regulation (BO-43-023.02-050)

Project: EZproject

Project Details

Description

Meeste mensen leggen niet direct een link tussen Nederlandse wateren en het voorkomen van haaien en roggen. Toch komen soorten zoals, hondshaai, gladde haai, stekelrog, sterrog, maar ook vleet en pijlstaartrog van oudsher voor in het Nederlandse deel van de Noordzee. Echter, onder toegenomen visserijdruk alsook verlies van habitat zijn populaties van deze soorten afgenomen.

In de Noordzee is er geen gerichte visserij op haaien en roggen. De meeste soorten vormen dan ook bijvangst en hebben een beperkte commerciële waarde. In vergelijking met de traditionele commerciële soorten, is er relatief weinig onderzoek gedaan; zelfs over basale biologische eigenschappen, de verspreiding en populatieopbouw is doorgaans maar weinig bekend. Daarnaast is er geen precies beeld van de vangsten omdat er geen goed beeld bestaat van de teruggooi op zee.

Nederland heeft onder verordening 605/2013 (Shark Finning Regulation) een rapportageplicht wat betreft het aanlanden van haaien. Deze verplichting geldt vanaf 2013, echter tot heden heeft Nederland niet aan deze verplichting voldaan. Daarnaast heeft de minister de ambitie tot herstel en bescherming van de populaties haaien en roggen in de Nederlandse wateren (Noordzee en Caribisch Nederland) uitgesproken. Deze ambitie sluit aan bij de doelstellingen van de internationale haaienstrategie en het KRM-haaienactieplan (2016): i) Educatie en communicatie, ii) verminderen ongewenste bijvangst en iii) verhogen van overlevingskansen. De effectiviteit van het KRM haaienactieplan zal in 2021 geëvalueerd worden.

Wageningen Marine Research (WMR) voert onder het Data Collection Framework (DCF) wettelijke onderzoekstaken uit. In dit project maakt WMR een samenvatting van de beschikbare gegevens uit verschillende databronnen, zoals aanvoer, discards en surveys alsook onderzoek naar overlevingskansen en selectiviteit, in de periode 2009 -2018. Deze gegevens bieden cruciale informatie om te voldoen aan de rapportageverplichting onder de Shark Finning Regulation. Daarnaast kunnen de gegevens inzicht geven in de effectiviteit en kansen op het behalen van de doelstellingen onder het KRM haaienactieplan.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19