KD-2019-062 Financiële instrumenten (BO-43-014.01-048)

Project: EZproject

Project Details

Description

Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin het de regering verzoekt het gebruik van dierlijke mest te stimuleren door een heffing op stikstofkunstmest als optie mee te nemen in het traject om het mestbeleid binnen de kringlooplandbouw vorm te geven. In het kader van deze motie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Wageningen Economic Research gevraagd om te verkennen welke financiële prikkels kunnen worden ingezet om de productie en het gebruik van kunstmest te ontmoedigen. In de analyse wordt nagegaan hoe hoog een heffing op stikstof- en fosfaatkunstmest zou moeten zijn om kunstmestgebruik te ontmoedigen. Daarnaast wordt onderzocht hoe hoog een subsidie op dierlijke mestproducten moet zijn om eveneens het kunstmestgebruik te ontmoedigen. Als eerste wordt het gebruik van kunstmest en dierlijke mest in kaart gebracht evenals de productie van dierlijke mest. Voor de melkveehouderij wordt berekend hoe hoog een heffing en/of subsidie zou moeten zijn om kunstmest te vervangen. In een klankbordgroep worden de resultaten en de mogelijke implicaties voor andere sectoren besproken.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19