KD-2019-054_Droogte in zandgebieden van Zuid- , Centraal- en Oost-Nederland (BO-43-023.01-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het grote neerslagtekort in 2018 leidde op de hogere zandgronden tot verdroging van landbouwgronden, daling van grondwaterstanden en droogvallen van beken en poelen. De gewasopbrengsten waren aanzienlijk lager en er wordt gevreesd voor langdurige effecten op natuurlijke vegetatie en aquatisch milieu. Beleidsmakers en terrein beherende instanties vragen zich af hoe de droogte van 2018 doorwerkt in 2019 en welk handelingsperspectief zij hebben om schadelijke gevolgen van droogte op de hogere zandgronden in de toekomst te voorkomen.

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn daarom:

  • Op basis van waarnemingen, metingen en berekeningen vaststellen wat de hydrologische toestand van de landbouwgronden en natuurterreinen was in 2018;
  • Vaststellen hoe groot de schade in 2018 was aan landbouw- en natuurgebieden;
  • Vaststellen in welke mate de watertekorten in bodem, grondwater en oppervlaktewater zich in 2019 herstellen bij verschillende weerscenarios;
  • Het handelingsperspectief te schetsen van nationale en regionale terreinbeheerders om schadelijke gevolgen van droogte in de toekomst te voorkomen.

In dit onderzoek werkt Wageningen UR nauw samen met o.a. KWR Watercycle, Deltares en KnowH2O. Naast regionale hydrologische analyses worden lokale metingen en analyses uitgevoerd van vochttransport tussen atmosfeer, vegetatie, bodem en grondwater. Terrein beherende instanties leveren relevante gegevens aan over grondwater, bodem en vegetatieopnamen. Waar nodig worden aanvullende veldmetingen gedaan. Tevens wordt gebruik gemaakt van beschikbare remote sensing technieken.

Het onderzoek richt zich met name op de terrestrische omgeving. De gevolgen en lessen van 2018 voor het aquatisch milieu worden in een ander onderzoek uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek vormt een degelijke systeemanalyse van de hydrologie in de hogere zandgronden. De samenhang tussen meteorologische droogte, bodemvochttekort, grondwaterdaling en beekafvoer kan goed zichtbaar worden gemaakt met een droog jaar als 2018. Dit vergroot onze kennis van het functioneren van de hogere zandgronden. Dit vormt een belangrijke basis voor het beoordelen van doelmatige maatregelen om droogteschade in de toekomst te verminderen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20