Project Details

Description

Ministerie van LNV en EZK willen graag van wetenschappers die werkzaam zijn aan de WUR input krijgen ten behoeve van een verkenning die momenteel vanuit de ministeries van LNV en EZK wordt uitgevoerd onder de titel: Nutrients In a Circular Economy (NICE). Het kernteam NICE denkt dat een expertseminar daarvoor een goede vorm is, na afloop aangevuld met een rapport dat de hoofdlijnen uit het seminar beschrijft en daar nog een nadere wetenschappelijke  toelichting op geeft waar nodig. De opbouw van het programma en van dat document kunnen een vergelijkbare opbouw hebben.

De aanleiding tot de NICE verkenning is dat Nederland een hardnekkig nutriëntenprobleem kent. Ondanks de inzet van veel geld, wettelijke maatregelen en technieken, wordt er nog altijd meer mest geproduceerd dan op een ecologisch en economisch verantwoorde manier gebruikt en verwerkt kan worden. Hierdoor blijven neveneffecten optreden die belangrijke publieke belangen onder druk houden, zoals de kwaliteit van ons drinkwater en natuur. Het wettelijke milieukader worden overschreden. Een van de oorzaken (maar er zijn er meer) is dat boeren die mest over hebben thans zulke hoge kosten maken om dit af te voeren, dat een prikkel bestaat tot frauderen.  

Centrale vraag is: welke kansen zijn er binnen een circulaire economie – waaronder de kringlooplandbouw – denkbaar of al in ontwikkeling om het mestvraagstuk zodanig op te lossen, dat agrarische ondernemers een goed inkomen hebben, aan de milieu en klimaateisen voldoen en weer maatschappelijk draagvlak hebben?

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18