KB data management en WFSR (KB-37-002-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor het borgen van een goed Data Kwaliteit Management zijn er data stewards nodig die in hun eigen domein richtlijnen kunnen opstellen, kunnen assisteren bij het implementeren hiervan en controleren of er aan de richtlijnen worden voldaan. Ze moeten op de hoogte blijven van de nieuwste eisen en/of inzichten en die gezamenlijk toepassen in vernieuwde richtlijnen. Interne richtlijnen en beleid voor datamanagement moeten actueel en toegespits zijn op het instituut, en tegelijkertijd uitvoerbaar en werkbaar zijn binnen elke BU en team. Dit is belangrijk voor het hele instituut, zowel voor individuele projecten als voor langdurige projecten zoals de WOT en KB-WOT. Een belangrijk doel is om de data FAIR te maken (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk en herbruikbaar). Ook ISO 17025 waaronder WFSR is geaccrediteerd vraagt om een dergelijke kwaliteit. Naast wetenschappelijke transparantie en integriteit zorgt dit ook voor het kunnen combineren en delen van data op een verantwoorde manier. Zo kan er meer waarde worden gehaald uit de verzamelde gegevens. Voedselveiligheid kan dan beoordeeld worden vanuit een breed perspectief, met behulp van alle soorten beschikbare gegevens van WFSR maar ook van andere bronnen. De data stewards zorgen ook voor reguliere interne audits en het voldoen aan (toekomstige) externe audit. Om dit WFSR breed te kunnen regelen is er ook een coordinator nodig. Die speelt ook een rol in de WUR-brede afstemming met o.a. het Wageningen Data Competence Center (WDCC). Alle projectspecifieke taken zullen gefinancierd worden door de betreffende projecten maar het WUR-brede overleg en het intern WFSR overleg inclusief de daaruit voortkomende niet-projectspecifieke acties worden betaald uit dit overkoepelende door KB, WOT en R&D gefinancierde project, net als bij het ISO kwaliteitsmanagement van labprocessen en data generatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Second Data Stewardship @ WUR network meeting

    Jacquelijn Ringersma (Organiser) & Paulien Adamse (Organiser)

    28 May 2019

    Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, courseOther