Juridische ruimte voor interventies (WOT-04-010-036.73, WOT-04-010-036.56, WOT-04-010-036.35)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het betreft i.c. een rechtsanalytische beoordeling van de in de loop van 2016 door andere projecten uit thema 2 en mogelijk ook uit thema 5 voor te stellen interventiemogelijkheden ten behoeve van versterking van functie- cq natuurcombinaties. Een dergelijke juridische toets is noodzakelijk omdat anders het gevaar bestaat dat er modellen en/of interventies worden voorgesteld die strijdig met huidige of komende Europese of nationale wetgeving en/of jurisprudentie en aldus rechtens onhaalbaar zijn.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.