Interventies voor betere benutting Natuurlijk Kapitaal (WOT-04-011-036.73, WOT-04-010-036.53, WOT-04-010-036.36, WOT-04-010-034.08)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, in het Natuurpact dat het Rijk met de provincies sloot en in de Rijksnatuurvisie verbreedt het kabinet de inzet van het natuurbeleid van een op bescherming gerichte insteek naar een insteek waarin het nut van natuur meer aandacht krijgt. Een belangrijk streven is dan ook om de baten van natuur en de impact van het gebruik ervan een betere positie in de besluitvorming te geven.

In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen. De kansen en belemmeringen van het samengaan van natuur en economie is in het NKN project getoetst en verkend in een aantal praktijkprojecten.

Dit project is een vervolg op het onderzoek van 2015 waarin we concept versies hebben gemaakt van landelijke kansenkaarten. Deze kansenkaarten geven zicht op of en waar er kansen liggen om de lessen uit de NKN praktijkprojecten op te schalen naar andere gebieden in Nederland. Zo kan een schaalsprong worden gemaakt met het beter benutten van natuurlijk kapitaal. Vervolgens is de vraag wat mogelijke interventies/handelingsopties zijn om deze kansen daadwerkelijk te benutten.

Beoogd resultaat bestaat uit een set van definitieve kansenkaarten voor een beter gebruik van natuurlijk kapitaal voor voedselproductie, kustverdediging en drinkwaterwinning. De werkwijze en resultaten worden vastgelegd in een WOT technical report, een Nederlands en een wetenschappelijk artikel. Daarnaast worden de resultaten ontsloten binnen het NKN project. Daarnaast wordt een wetenschappelijk artikel van de in 2014 ontwikkelde indicator over de toestand en trend van ecosysteemdiensten in Nederland. Als opmaat voor het werk in 2017 wordt er in dit project een methode voorgesteld voor het achterhalen van de meest effectieve interventies voor een betere benutting van natuurlijk kapitaal in Nederland.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16