Interventielogica NIL (BO-43-104-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project behelst de interactieve ontwikkeling van een voorstel voor een uitgewerkte interventielogica voor het bevorderen van NIL die LNV en provincies kunnen benutten in hun beleidsvorming, -monitoring en -evaluatie. Hierin zijn doelen, instrumenten en maatregelen uitgewerkt ten behoeve van de volgende stap in de transitie naar NIL. In het project wordt eerst een verkenning uitgevoerd van huidige beleidsstrategieën van het Rijk en de provvincies voor de bevordering van NIL en de daarmee beoogde doelen. Op basis hiervan worden bouwstenen ontwikkeld voor een interventielogica voor NIL. Deze interventielogica wordt in verschillende ronden verder uitgewerkt en onderbouwd, in samenwerking met LNV, provincies en andere stakeholders. De interventielogica vormt hiermee de koepel en onderbouwing voor zowel reeds ingezette activiteiten voor NIL als voor nieuwe inzet. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/23